توانمند سازی و ایجاد اشتغال

با هدف ایجاد اشتغال  و کمک به  در آمد زایی زنان سرپرست  خانوار کارگاه هایی با سرمایه گذاری خیران بر پاشده است که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به این کارگاه ها دعوت و در حال کار می باشند ، از جمله :

  • راه اندازی کارگاه خیاطی در شهرستان نجف آباد و به کارگیری حدود ده نفر از نیازمندان
  • راه اندازی کارگاه سبزیجات آماده به طبخ در شهرستان شهرضا
  • راه اندازی کارگاه قالی بافی در شهر اصفهان
  • راه اندازی کارگاه سبزیجات در شهرستان نایین

و …

که جمعا در این کارگاه ها حدود  50 نفر از زنان سرپرست خانوار درحال کار می باشند