ساخت مرکز درمانی برای نیازمندان

این خیریه در نظر داردر صورت تسهیل شرایط مناسب بیمارستانی جهت بیماران صعب العلاج  در مناطق محروم احداث نماید.