اهدای 888 سری جهیزیه به نو عروسان خیریه آبشارعاطفه ها اصفهان -تیرماه 1398
اهدای 1100 سری جهیزیه در سال 1397 به نوعروسان آبشار عاطفه ها اصفهان-اسفند 1397
اهدای سبد غذایی به نیازمندان خیریه آبشار عاطفه ها اصفهان-اردیبهشت 1398
دلجویی از ایتام
برپایی غرفه خیریه آبشار عاطفه ها
برگزاری جشن تولد ایتام